دسته بندی افعال دو کلمه ای انگلیسی

افعال دو کلمه ای زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دسته ای از افعال وجود دارند که دارای دو بخش هستند. یک بخش اصلی فعل (فعل) و بخش دوم که یکحرف اضافه است.

هر فعل دو کلمه ای دارای معانی متخص به خود است هرچند بعضی اوقات یک فعل ساده با فعل دو کلمه ای آن یک معنی هستند.

دقت داشته باشید که انگلیسی زبان ها، معمولا علاقه به استفاده از افعال دو کلمه ای دارند تا استفاده از تک فعل. مثلا ما help و help out داریم که تفاوتی در معنی ندارند اما معمولا از help out در بعضی موارد بیشتر استفاده میشود.

افعال دو کلمه ای

A

B

C