جوش به دلت به انگلیسی | اصطلاح دلت بسوزه به انگلیسی | آکسبورد