جوگیر شدن به انگلیسی | جوگیر به انگلیسی چی میشه؟ مثال و توضیح | آکسبورد