اصطلاح دستش کجه به انگلیسی | اصطلاح sticky fingers به فارسی | آکسبورد