فهرست اصطلاحات زبان انگلیسی

اصطلاحات زبان انگلیسی

در این قسمت از وبسایت آکسبورد شما میتوانید به معدنی از اصطلاحات زبان انگلیسی رایج و پر کاربرد دسترسی داشته باشید که بر طبق الفبای انگلیسی دسته بندی شده است.

اصطلاح در زبان انگلیسی به گروهی از کلمات گفته میشود که معنای خاصی دارند. در اکثر مواقع از کلمات یک اصطلاح نمیتوان معنی آنرا یافت و باید از قبل با آن آشنایی داشت.

در اینجا پیشنهاد ما به شما این است که هدف خود را یادگیری و شناخت اصطلاحات بگذارید تا استفاده از آن تا بطور کامل با هر اصطلاح آشنا شوید که اشتباهی در بکارگیری اون نداشته باشید.

لیست اصطلاحات

A

  • Above board
  • Achilles’ heel
  • Acid test
  • Adam’s ale
  • Adam’s apple
  • Add insult to injury
  • Alive and kicking
  • Apple of one’s eye
  • apple pie order, in
  • apple-pie bed

J

K

M

N

O

P

Q

R

T

U

V

W

X

Y

Z