اصطلاح big shot به فارسی | اگر یه نفر بهمون گفت big shot معنیش چی میشه؟ | آکسبورد